Opvoeden, een gemeenschappelijke taak?!

Opvoeden gebeurt niet alleen in de thuissituatie

Wat is opvoeden? Volgens Wikipedia gaat het om een proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij of zij leeft. De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek.

Belangrijkste doelen

Iedere ouder kijkt anders tegen de ontwikkeling van kinderen aan en stelt andere doelen in de opvoeding. Uit onderzoek komen de volgende 10 doelen in de opvoeding naar voren die ouders het belangrijkst vinden:
1) verantwoordelijkheidsgevoel hebben
2) opkomen voor jezelf
3) rekening houden met anderen
4) respect hebben voor ouderen
5) goede manieren hebben
6) zelfstandig oordelen
7) eigen doelen nastreven
8) verdraagzaam zijn
9) goede resultaten hebben
10) ijverig en ambitieus zijn

Scheidslijn

Opvoeden gebeurt niet alleen in de thuissituatie. Kinderen hebben naast hun ouders ook te maken met anderen die betrokken zijn bij hun opvoeding, bijvoorbeeld familieleden, buren, de huisarts, de pedagogisch medewerker en de leerkracht. De kinderopvang en het onderwijs streven ook de doelen die ouders belangrijk vinden voor hun kinderen na. Door kinderen dat te bieden wat ze nodig hebben, in iedere fase van hun leven en op hun eigen niveau. En dat alles in de setting van een kind functionerend in een groep met andere kinderen.

Maar waar ligt de grens? Wanneer is het een opvoedtaak van de kinderopvang en/of het onderwijs en wanneer van thuis? Deze scheidslijn is soms moeilijk aan te geven. Daarom is het altijd erg belangrijk dat ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten goed contact hebben met elkaar. Dat betekent dat ze elkaar weten te vinden en respecteren en ook proberen op één lijn te komen.

Gezamenlijk

Het is cruciaal voor je kind dat je vertrouwen hebt in zijn of haar pedagogisch medewerker en leerkracht. Als je hen niet kunt respecteren als mens en in hun werk dan kan je kind niet openstaan voor wat de pedagogisch medewerker of leerkracht vertelt en vraagt. Omgekeerd geldt hetzelfde. Ook als de pedagogisch medewerker of leerkracht onvoldoende respect heeft voor jou en kritiek geeft op jouw opvoedstijl, zal je kind loyaal en trouw blijven aan jou. Beide situaties kunnen een negatief effect hebben op zijn of haar ontwikkeling.

Het zou mooi zijn als de professionals en jij zoveel mogelijk het opvoeden op elkaar afstemmen. Dat kan door elkaar regelmatig te spreken, elkaar te respecteren in de keuzes en te proberen gezamenlijk te komen tot afspraken hieromtrent. Dat moet haalbaar zijn, vanuit het belang van het kind, voor wie iedereen het beste wil! 

 

opvoeden doen ouders en professionals samen opvoeden doen ouders en professionals samen